សាខាក្នុងស្រុក ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ
radio_button_uncheckedទីស្នាក់ការកណ្តាលនិងទីស្នាក់ការដំណើរការអាជីរកម្មនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ការិយាល័យកណ្តាលនិងការិយាល័យកណ្តាលនៃនាយកដ្ឋានអាជីវកម្មរបស់យើង នឹងចាប់ផ្តើមសេវាកម្មនៅឆមាសទី ២ នៃឆ្នាំ ២០២០។

អាសយដ្ឋាន:Street Samdach Penn(289), Sangkat Boeung Kok1, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia

radio_button_uncheckedសាខាភ្នំពេញ

ជាធនាគារដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណនិងការដាក់ដំណើរការសាកល្បង

អាសយដ្ឋាន:No.31 Mao TseToung Blvd(St. 245), Sangkat Boeng Keng Kang I, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh, Cambodia

radio_button_uncheckedសាខាកំពង់សោម

សាខាកំពង់សោមនឹងបើកដំណើរការនៅខែមិថុនាឆ្នាំ២០២០

អាសយដ្ឋាន:No. 382, Sangkat 4, Preahsihanouk City, Preahsihanouk Province, Cambodia

Copyright © 2020 Panda Commercial Bank PLC.

announcement

close