វិភាគ និងទាញយក

សេវាសហគមន៍

ប្រព័ន្ធចែកចាយ

radio_button_uncheckedគណនេយ្យចរន្តសហគ្រាស

គណនេយ្យចរន្តសហគ្រាសអាចផ្តល់ឲ្យអតិថិជននូវការប្រើប្រាស់បណ្ណមូលប្បទានបណ្ណក្នុងការទូទាត់ មានភាពងាយស្រួលក្នុងការដាក់ដកសាច់ប្រាក់ សាកសមបំរើមុខងារសហគ្រាសក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិផ្ទេរប្រាក់និងធុរៈកិច្ចដទៃទៀត។ រូបិយវត្ថុមានច្រើនប្រភេទរួមមាន ប្រាក់រៀល ដុល្លារ ប្រាក់យ័ន ល។

អានបន្ថែម
radio_button_uncheckedគណនេយ្យសហគ្រាសសន្សំមានកាលកំណត់

សម្រាប់ការបើកគណនេយ្យមានកាលកំណត់គឺជា ការព្រមព្រៀងរវាងអតិថិជនដែលមាននូវសាច់ប្រាក់ទំនេរជាបណ្តោះអាសន្ន និងធនាគារក្នុងការដាក់ប្រាក់សន្សំនៅក្នុងធនាគារ។ មុននឹងដល់ថ្ងៃកំណត់ដកសាច់ប្រាក់ ធនាគារនឹងធ្វើការគណនាអត្រាការប្រាក់ទៅតាមថ្ងៃដែលអតិថិជនបានដាក់ប្រាក់សន្សំ អតិថិជននឹងរីករាយក្នុងការទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។

អានបន្ថែម
radio_button_uncheckedឥណទានរយៈពេលខ្លីរបស់ក្រុមហ៊ុន

ប្រាក់កម្ចីរយៈពេលខ្លីរបស់ក្រុមហ៊ុន អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដកប្រាក់ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានយល់ព្រម ដោយធនាគារផេនដា (ម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ) ។ ប្រាក់កម្ចីនេះត្រូវបានប្រើជាចម្បងដើម្បីបន្ថែមលំហូរសាច់ប្រាក់ឬមូលនិធិធ្វើការ។ អ្នកត្រូវដាក់ពាក្យសុំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅធនាគារយ៉ាងហោចណាស់មួយថ្ងៃមុនពេលដកប្រាក់។

អានបន្ថែម
radio_button_uncheckedឥណទានខ្នាតមធ្យមនិងរយៈពេលវែងរបស់ក្រុមហ៊ុន

ប្រាក់កម្ចីរយៈពេលមធ្យមនិងវែងរបស់សាជីវកម្ម សំដៅទៅលើប្រាក់កម្ចីដែលចេញដោយធនាគារផេនដា ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកសម្រាប់សកម្មភាពវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យរយៈពេលមធ្យមនិងវែង ដូចជាសកម្មភាពវិនិយោគទ្រព្យសម្បត្តិថេរ (ដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការជួសជុលបច្ចេកវិទ្យាការអភិវឌ្ឍនិងការផលិតថ្មី) ផលិតផល) និងសហគ្រាសអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យ។ ការគណនាការប្រាក់និងការសងជាប្រាក់កម្ចីជាទូទៅ ផ្អែកលើលំហូរសាច់ប្រាក់របស់អ្នកខ្ចី ហើយអាចត្រូវបានគណនាប្រចាំខែ ត្រីមាស ឬពាក់កណ្តាលឆ្នាំ។ រយៈពេលអតិបរមានៃប្រាក់កម្ចីគឺប្រាំឆ្នាំ។

អានបន្ថែម
radio_button_uncheckedសេវាកម្មទទួលកាតធនាគារ៖

សេវាកម្មទទួលកាតធនាគារ សំដៅទៅលើសេវាកម្មទូទាត់មូលនិធិរូបិយប័ណ្ណបរទេស និងក្នុងស្រុកដែលផ្តល់ជូនដល់អាជីវករដោយស្ថាប័នកិច្ចសន្យា ឬធនាគាររួមទាំងការទទួលបានបណ្តាញនិងការទិញយក។

អានបន្ថែម
Copyright © 2020 Panda Commercial Bank PLC.

announcement

close