វិភាគ និងទាញយក

សេវាសហគមន៍

ប្រព័ន្ធចែកចាយ

គណនេយ្យចរន្តសហគ្រាស

អំពីសេវាកម្ម

គណនេយ្យចរន្តសហគ្រាស

ពិពណ៌នាអំពីសេវាកម្ម

គណនេយ្យចរន្តសហគ្រាសអាចផ្តល់ឲ្យអតិថិជននូវការប្រើប្រាស់បណ្ណមូលប្បទានបណ្ណក្នុងការទូទាត់ មានភាពងាយស្រួលក្នុងការដាក់ដកសាច់ប្រាក់ សាកសមបំរើមុខងារសហគ្រាសក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិផ្ទេរប្រាក់និងធុរៈកិច្ចដទៃទៀត។ រូបិយវត្ថុមានច្រើនប្រភេទរួមមាន ប្រាក់រៀល ដុល្លារ  ប្រាក់យ័ន ល។

លក្ខណៈរបស់សេវាកម្ម

1. ប្រើប្រាស់មូលប្យទានបណ្ណឬ កាតធនាគារក្នុងដកប្រាក់

2. ធ្វើការដាក់ដកប្រាក់ប្រាក់ក្នុងម៉ោងបំរើសេកម្មរបស់ធនាគារ

3. រៀងរាល់ខែមានការផ្តល់នូវរបាយការណ៏ធនាគារ

លក្ខខណ្ឌជាអតិថិជន

1. សហគ្រិនឯកបុគ្គល

2. ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធ

3. ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកំណត់

4. អង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ

ឯកសារដែលតម្រូវឲ្យមាន

1.  ឯកសារចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន  វិញ្ញាបណ្ណបត្រក្នុងការចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

2. បណ្ណប៉ាតង់និងឯកសារពន្ធដទៃទៀត

3. លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុនដែលបានឆ្លងកាត់ការអនុម័តរួចរាល់ និង ត្រាក្រុមហ៊ុន

4. រាល់អ្នកដែលត្រូវគេផ្តល់សិទ្ធិ  ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ម្ចាស់ភាគហ៊ុនហើយនិងដៃគូសហប្រតិបត្តិការត្រូវភ្ជាប់មកនូវអត្តសញ្ញាណបណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែន

5. សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល  

6. លិខិតបញ្ជាក់ពីមេធាវី

កម្រៃធនាគារ

ធនាគារសូមជម្រាបជូនអតិថិជននូវរាល់ថ្លៃសេវាធនាគារត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសន្យា

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2020 Panda Commercial Bank PLC.

announcement

close