វិភាគ និងទាញយក

សេវាសហគមន៍

ប្រព័ន្ធចែកចាយ

គណនេយ្យសហគ្រាសសន្សំមានកាលកំណត់

អំពីសេវាកម្ម

គណនេយ្យសហគ្រាសសន្សំមានកាលកំណត់

ពិពណ៌នាអំពីសេវាកម្ម

សម្រាប់ការបើកគណនេយ្យមានកាលកំណត់គឺជា ការព្រមព្រៀងរវាងអតិថិជនដែលមាននូវសាច់ប្រាក់ទំនេរជាបណ្តោះអាសន្ន និងធនាគារក្នុងការដាក់ប្រាក់សន្សំនៅក្នុងធនាគារ។ មុននឹងដល់ថ្ងៃកំណត់ដកសាច់ប្រាក់ ធនាគារនឹងធ្វើការគណនាអត្រាការប្រាក់ទៅតាមថ្ងៃដែលអតិថិជនបានដាក់ប្រាក់សន្សំ អតិថិជននឹងរីករាយក្នុងការទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។

លក្ខណៈរបស់សេវាកម្ម

1. ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់

2. គណនេយ្យមានជាប្រាក់រៀល  ប្រាក់យ័ន និង ដុល្លារ

3. មានជម្រើសច្រើនក្នុងការជ្រើសរើសរយៈពេលក្នុងការសន្សំ

4. មិនមានការថ្លៃសេវា លើការគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ(ធនាគារសូមសិទ្ធក្នុងការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនចាំបាច់ការជូនដំណឹងជាមុន)

លក្ខខណ្ឌជាអតិថិជន

1. សហគ្រិនឯកបុគ្គល

2. ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធ

3. ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកំណត់

4. អង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ

ឯកសារដែលតម្រូវឲ្យមាន

1.  ឯកសារចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន  វិញ្ញាបណ្ណបត្រក្នុងការចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

2. បណ្ណប៉ាតង់និងឯកសារពន្ធដទៃទៀត

3. លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុនដែលបានឆ្លងកាត់ការអនុម័តរួចរាល់ និង ត្រាក្រុមហ៊ុន

4. រាល់អ្នកដែលត្រូវគេផ្តល់សិទ្ធិ  ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ម្ចាស់ភាគហ៊ុនហើយនិងដៃគូសហប្រតិបត្តិការត្រូវភ្ជាប់មកនូវអត្តសញ្ញាណបណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែន

5. សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល  

6. លិខិតបញ្ជាក់ពីមេធាវី

កម្រៃធនាគារ

ធនាគារសូមជម្រាបជូនអតិថិជននូវរាល់ថ្លៃសេវាធនាគារត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសន្យា

 

 

 

 


Copyright © 2020 Panda Commercial Bank PLC.

announcement

close