វិភាគ និងទាញយក

សេវាសហគមន៍

ប្រព័ន្ធចែកចាយ

ឥណទានរយៈពេលខ្លីរបស់ក្រុមហ៊ុន

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃឥណទា                                                

ប្រាក់កម្ចីរយៈពេលខ្លីរបស់ក្រុមហ៊ុន អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដកប្រាក់ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានយល់ព្រម ដោយធនាគារផេនដា (ម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ) ។ ប្រាក់កម្ចីនេះត្រូវបានប្រើជាចម្បងដើម្បីបន្ថែមលំហូរសាច់ប្រាក់ឬមូលនិធិធ្វើការ។ អ្នកត្រូវដាក់ពាក្យសុំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅធនាគារយ៉ាងហោចណាស់មួយថ្ងៃមុនពេលដកប្រាក់។

លក្ខណៈពិសេស

ក្នុងនវិធីសាស្ត្រផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងជាក់ស្តែង ប្រាក់កម្ចីមានដើមទុនធ្វើការគឺជាឥណទាទូទៅមួយនៅក្នុងបណ្តាញឥណទាន។ វាមានរយៈពេលប្រាក់កម្ចីខ្លី នីតិវិធីសាមញ្ញ ប្រាក់ចំណេញខ្ពស់និងចំណាយហិរញ្ញប្បទានទាប។

អតិថិជនមានសិទ្ធិ
វាសមស្របសម្រាប់សហគ្រាសដែលផ្តល់មូលនិធិដោយចិន និងសហគ្រាសក្នុងស្រុកនៅកម្ពុជាដែលមានបំណងច

ង់បំពេញបន្ថែមមូលនិធិការងារ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃពាក្យសុំ
1. អ្នកខ្ចីត្រូវជាបុគ្គលស្របច្បាប់នៃសហគ្រាស ឬអង្គការសេដ្ឋកិច្ចដទៃទៀតដែលបានចុះបញ្ជីនៅនិងមានវិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជីដែលចេញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសកម្ពុជា។

2. អ្នកខ្ចីត្រូវតែឆ្លងកាត់ចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានរបស់យើងនិងបំពេញតាមតម្រូវការជាក់លាក់។
3. គោលបំណងនៃប្រាក់កម្ចីត្រូវអនុលោមតាមគោលនយោបាយឧស្សាហកម្ម គោលនយោបាយឥណទាននិងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។

4. អ្នកខ្ចីត្រូវមានអង្គភាពគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មត្រឹមត្រូវ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតឹងរឹង។ ប្រតិបត្ដិការល្អស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងឥណទាន និងសមត្ថភាពក្នុងការសងការប្រាក់កម្ចីទាន់ពេលវេលា។
5. ការអនុវត្តការធានាដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយធនាគារផេនដា។
6. អ្នកខ្ចីត្រូវបើកគណនីទូទាត់ជាមួយធនាគារផេនដា។
នីតិវិធី
1. អ្នកខ្ចីដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីទៅធនាគារ។
2. អ្នកខ្ចីដាក់ឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលធនាគារត្រូវការ (សូមមើលបញ្ជីខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត) ទៅធនាគារដែលរួមមានលិខិតអនុញ្ញាតចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម មាត្រាសមាគមការធ្វើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងរយៈពេល ៣ ឆ្នាំចុងក្រោយឯកសារអនុម័ត និងអនុម័តគម្រោងអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច គម្រោងផែនការវិភាគនិងសំណង
3. ធនាគារធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងវាយតម្លៃមុនពេលផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានរបស់អ្នកខ្ចីនិងភាពស្របច្បាប់ សុវត្ថិភាពប្រាក់ចំណេញនៃការខ្ចី ក៏ដូចជាការផ្ទៀងផ្ទាត់លើការបញ្ចាំការសន្យានិងអ្នកធានាដើម្បីបង្កើតល
4. ភាគីទាំងពីរចុះហត្ថលេខាលើឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនៅពេលពិនិត្យនិងអនុម័តដោយធនាគារ។
5. អ្នកខ្ចីចាត់ចែងនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធស្តីពីការចុះបញ្ជីប្រាក់កម្ចីមានទ្រព្យបញ្ចាំដូចមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យា។
ស្តង់ដារតំម្លៃសេវាកម្ម
រាល់ការគិតថ្លៃត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសន្យា។

ឯកសារដែលត្រូវអោយ
1. អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មសហគ្រាស
2. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្មរបស់សហគ្រាស
3. ឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលតម្រូវដោយធនាគារផេនដា។

 

 

 

 


Copyright © 2020 Panda Commercial Bank PLC.

announcement

close