វិភាគ និងទាញយក

សេវាសហគមន៍

ប្រព័ន្ធចែកចាយ

សេវាទូទាត់វិក្កយបត្រ៖

ការណែនាំអាជីវកម្ម

ការទូទាត់វិក័យប័ត្រសំដៅលើការប្រើប្រាស់វិក័យប័ត្ររបស់សហគ្រាសក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គម សម្រាប់ការទូទាត់រូបិយវត្ថុនិងការទូទាត់មូលនិធិ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលត្រូវអនុវត្តន៍

1សម្រាប់ការទូទាត់និងទូទាត់វិក្កយបត្រត្រូវបានបោះពុម្ពស្របតាមបទបញ្ញត្តិរួមរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

2បើកនិងប្រើប្រាស់គណនីស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

3ហត្ថលេខានិងវត្ថុដែលបានកត់ត្រាផ្សេងទៀតលើវិក័យប័ត្រ និងឯកសារទូទាត់ត្រូវជាការពិត ហើយនឹងមិនត្រូវបានតាក់តែងឬផ្លាស់ប្តូរឡើយ។

4ឈ្មោះអ្នកបង់ប្រាក់ថ្ងៃចេញវិក្កយបត្រ និងចំនួនទឹកប្រាក់នៃវិក័យប័ត្រ និងប័ណ្ណទូទាត់ត្រូវបំពេញស្របតាមលក្ខន្តិកៈឧទាហរណ៍ឈ្មោះរបស់អង្គភាពនិងធនាគារគួរតែត្រូវបានកត់ត្រាទុកជាអក្សរកាត់ពេញលេញ ឬតាមស្តង់ដារកាលបរិច្ឆេទនៃ បញ្ហាវិក័យប័ត្រត្រូវតែសរសេរជាអក្សរចិនតាមតំរូវការចំនួនទឹកប្រាក់នៃវិក័យប័ត្រ និងប័ណ្ណទូទាត់ត្រូវតែកត់ត្រាទុកទាំងអក្សរចិននិងលេខដែលធាតុទាំងពីរមានលក្ខណៈស្របគ្នា។

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2020 Panda Commercial Bank PLC.

announcement

close