ផ្ទាល់ខ្លួន

ប្រព័ន្ធចែកចាយ

radio_button_uncheckedប្រាក់កម្ចីអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន

个人生意贷款用于您生意资金周转,解决资金短缺困难,帮助您实现财富增长;提供优惠利率;提供瑞尔及美元二种货币贷款;贷款额度最高为抵押物估值的50%;期限1年;最高金额可达100,000美金。

អានបន្ថែម
radio_button_uncheckedប្រាក់កម្ចីប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

ប្រាក់កម្ចីប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង គាំទ្រការទិញរបស់អ្នកក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនិងរបស់របរដែលទាក់ទងនឹងការងារដូចជាកុំព្យូទ័រយួរដៃ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ទូរស័ព្ទចល័តឧបករណ៍ថតរូប គ្រឿងសង្ហារឹម ម៉ូតូ និង ជួយអ្នកឱ្យប្រសើរឡើងនូវជីវិត និងប្រសិទ្ធភាពការងារ។ យើងផ្តល់អត្រាការប្រាក់និងប្រាក់កម្ចីជារូបិយប័ណ្ណពីរគឺប្រាក់រៀលនិងដុល្លារ។ កំម្ចីមានរហូតដល់ ៥០% នៃតំលៃបញ្ចាំដែលមានរយៈពេលអតិបរមារហូតដល់ ៣ ឆ្នាំ។ ចំនួនប្រាក់កម្ចីអាចឡើងដល់ ៥ ម៉ឺនដុល្លារ។

អានបន្ថែម
radio_button_uncheckedឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន

ប្រាក់កម្ចីរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនគាំទ្រដល់ការទិញរថយន្តរបស់អ្នកនិងជួយឱ្យដឹងថាអ្នកចង់មានឡាន។ យើងផ្តល់អត្រាការប្រាក់អនុគ្រោះនិងប្រាក់កម្ចីជារូបិយប័ណ្ណពីរគឺប្រាក់រៀលនិងដុល្លារ។ កំខ្ចីមានរហូតដល់ ៥០% នៃតំលៃបញ្ចាំដែលមានរយៈពេលអតិបរមា ៣ ឆ្នាំ។

អានបន្ថែម
radio_button_uncheckedទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​ឥណទាន

ប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួន គាំទ្រដល់ការទិញឬសាងសង់គេហដ្ឋានរបស់អ្នក និងជួយអ្នកឱ្យ អ្នកក្លាយធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ។ យើងផ្តល់អត្រាការប្រាក់ក៏ដូចជាប្រាក់កម្ចីជារូបិយប័ណ្ណពីរគឺប្រាក់រៀលនិងដុល្លារ។ កំរិតកំខ្ចីមានរហូតដល់ ៥០% នៃតំលៃប៉ាន់ស្មាននៃដីនិងអចលនៈទ្រព្យដែលមានកំចីខ្ចីរហូតដល់ ២០ ឆ្នាំ។

អានបន្ថែម
Copyright © 2020 Panda Commercial Bank PLC.

announcement

close