ផ្ទាល់ខ្លួន

ប្រព័ន្ធចែកចាយ

ការជូនដំណឹងក្នុងការដាក់ប្រាក់ដុល្លារ

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃគណនី

អតិថិជនអាចដាក់ប្រាក់ដើមជាប្រាក់ដុល្លារដោយមិនមានប្រាក់បញ្ញើ ដែលបានបញ្ជាក់ហើយអាចដកប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ជាប្រាក់ដុល្លារដុំឬច្រើនដង ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ ធនាគារនឹងត្រូវជូនដំណឹងអំពីកាលបរិច្ឆេទដកប្រាក់និងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបញ្ជាក់មុនពេលដកប្រាក់។ ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមាគឺ ១០០០០ ដុល្លារអាមេរិក។

 

លក្ខណៈពិសេស

អត្រាការប្រាក់នៃគណនីនេះខ្ពស់ជាងអត្រាសន្សំបច្ចុប្បន្ន។ មានរយៈពេលប្រាក់បញ្ញើមានភាពបត់បែន ហើយការដកប្រាក់ងាយស្រួលដោយសន្យាថានឹងមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់។ វាសមស្របសម្រាប់ប្រាក់បញ្ញើក្នុងចំនួនធំនិងដកប្រាក់បានញឹកញាប់។

 

នីតិវិធី

1.បើកគណនី

អតិថិជនអាចបំពេញនីតិវិធីនៅសាខាណាមួយដែលមានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណត្រឹមត្រូវ។

 

       2.ការដាក់ប្រាក់

       អាចដាក់ប្រាក់បញ្ញើតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ធនាគារ ផេនដា ខមមើសល ប៊ែង ម.ក. ។ ជាមួយលេខគណនីនិងលេខសម្ងាត់របស់ពួកគេ។

កម្មវិធីរំលឹក


       1. អតិថិជនត្រូវជូនដំណឹងដល់ធនាគារជាមុន ១ ថ្ងៃ, ៣ ថ្ងៃ ឬ ៧ ថ្ងៃមុនពេលដកប្រាក់។

សម្គាល់ៈ ប្រភេទគណនី និតិវិធីជាក់លាក់ក៏ដូចជាល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗត្រូវគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធរបស់សាខាក្នុងតំបន់នៃធនាគារផេនដា ខមមើសល ប៊ែង ម.ក. ។

 

 

 

 


Copyright © 2020 Panda Commercial Bank PLC.

announcement

close