ផ្ទាល់ខ្លួន

ប្រព័ន្ធចែកចាយ

ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃឥណទាន 

ប្រាក់កម្ចីរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនគាំទ្រដល់ការទិញរថយន្តរបស់អ្នកនិងជួយឱ្យដឹងថាអ្នកចង់មានឡាន។ យើងផ្តល់អត្រាការប្រាក់អនុគ្រោះនិងប្រាក់កម្ចីជារូបិយប័ណ្ណពីរគឺប្រាក់រៀលនិងដុល្លារ។ កំខ្ចីមានរហូតដល់ ៥០% នៃតំលៃបញ្ចាំដែលមានរយៈពេលអតិបរមា ៣ ឆ្នាំ។

 

លក្ខណៈពិសេស

1. ជួយអតិថិជនជាម្ចាស់រថយន្ត។

2. រីករាយនឹងអារម្មណ៍នៃការគ្រប់គ្រង,

3ជីវិតងាយស្រួលនិងការងារមានប្រសិទ្ធិភាព

4. អត្រាការប្រាក់ពិសេសនិងការគិតថ្លៃ

5. ប្រសិទ្ធភាពនិងងាយស្រួល។

 

អតិថិជនមានសិទ្ធិ 

បុគ្គល 

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃពាក្យសុំ

1. មានអាយុលើសពី ២០ ឡើងទៅ និងក្រោម ៦៥ 

2. មានសមត្ថភាពពេញលេញសម្រាប់ការអនុវត្តន៍ស៊ីវិល 

3. មានគណនីជាមួយធនាគារផេនដាពាណិជ្ជកម្មភីអិលស៊ីដែលសកម្មក្នុងរយៈពេលបីខែកន្លងមកនេះ។ 

4. ភស្តុតាងនៃប្រាក់ចំណូលដល់ឆ្នាំធ្វើការនិងប្រាក់ចំណូលដុលប្រចាំឆ្នាំបច្ចុប្បន្ន 

5. ទ្រព្យបញ្ចាំផ្សេងទៀតដូចជាដីធ្លីនិងអចលនទ្រព្យដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងនាមអ្នកខ្ចី 

6. អ្នកដាក់ពាក្យសុំមិនត្រូវមានជំពាក់បំណុលនិងមិនត្រូវនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាល 

7. ការចុះបញ្ជីគ្រួសារលិខិតសម្គាល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិទ្ធិអចលនៈទ្រព្យឬឯកសារមានសុពលភាពផ្សេងទៀត។

តំម្លៃស្តង់ដារ 

       រាល់ការគិតថ្លៃត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសន្យា។

ឯកសារដែលត្រូវប្រគល់

1.ថតចម្លងឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានសុពលភាព (អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលិខិតឆ្លងដែន)

2.ឯកសារផ្សេងទៀតដែលត្រូវការដោយធនាគារផេនដា ខមមើសល ប៊ែង ម.ក. ។

 

 

 


Copyright © 2020 Panda Commercial Bank PLC.

announcement

close