ផ្ទាល់ខ្លួន

ប្រព័ន្ធចែកចាយ

ប្រាក់កម្ចីប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកំម្ចី

ប្រាក់កម្ចីប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង គាំទ្រការទិញរបស់អ្នកក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនិងរបស់របរដែលទាក់ទងនឹងការងារដូចជាកុំព្យូទ័រយួរដៃ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ទូរស័ព្ទចល័តឧបករណ៍ថតរូប គ្រឿងសង្ហារឹម ម៉ូតូ និង ជួយអ្នកឱ្យប្រសើរឡើងនូវជីវិត និងប្រសិទ្ធភាពការងារ។ យើងផ្តល់អត្រាការប្រាក់និងប្រាក់កម្ចីជារូបិយប័ណ្ណពីរគឺប្រាក់រៀលនិងដុល្លារ។ កំម្ចីមានរហូតដល់ ៥០% នៃតំលៃបញ្ចាំដែលមានរយៈពេលអតិបរមារហូតដល់ ៣ ឆ្នាំ។ ចំនួនប្រាក់កម្ចីអាចឡើងដល់ ៥ ម៉ឺនដុល្លារ។

លក្ខណៈពិសេស

. កែលម្អជីវិតអោយប្រសើរឡើង 

. អត្រាការប្រាក់ពិសេសនិងការគិតថ្លៃ 

. ប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងងាយស្រួល។

អតិថិជនមានសិទ្ធិ

បុគ្គល

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃពាក្យសុំ

. មានអាយុលើសពី ២០ លើនិងក្រោម ៦៥ 

. មានសមត្ថភាពពេញលេញសម្រាប់ការអនុវត្តន៍ស៊ីវិល 

. មានគណនីជាមួយធនាគារផេនដា ខមមើសល ប៊ែង .. ដែលមានប្រត្តិបត្តិការ ក្នុងរយៈពេលបីខែកន្លងមកនេះ។

៤. ភស្តុតាងប្រាក់ចំណូលដើម្បីចង្អុលបង្ហាញឆ្នាំនៃការងារនិងប្រាក់ចំណូលដុលប្រចាំឆ្នាំបច្ចុប្បន្ន

៥. ទ្រព្យបញ្ចាំផ្សេងទៀតដូចជាដីធ្លីនិងអចលនទ្រព្យដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងនាមអ្នកខ្ចី

៦. អ្នកដាក់ពាក្យសុំមិនត្រូវជំពាក់បំណុលនិងមិនត្រូវរាប់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាល

៧. ការចុះបញ្ជីគ្រួសារលិខិតសម្គាល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិទ្ធិអចលនៈទ្រព្យឬឯកសារមានសុពលភាពផ្សេងទៀត។

តំម្លៃស្តង់ដារ

រាល់ការគិតថ្លៃត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសន្យា។

ឯកសារដែលត្រូវប្រគល់

1.ថតចំលងឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានសុពលភាព (អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលិខិតឆ្លងដែន)

2. ឯកសារផ្សេងៗដែលតំរូវការដោយធនាគារ ផេនដា ខមមើសល ប៊ែង ..

 


Copyright © 2020 Panda Commercial Bank PLC.

announcement

close