ផ្ទាល់ខ្លួន

ប្រព័ន្ធចែកចាយ

ប្រាក់កម្ចីអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកំម្ចី  

ប្រាក់កម្ចីអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងគាំទ្រដល់ការផ្លាស់ប្តូរដើមទុនអាជីវកម្មរបស់អ្នកដើម្បីដោះស្រាយកង្វះដើមទុននិងជួយបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិ។ យើងផ្តល់អត្រាការប្រាក់អនុគ្រោះនិងប្រាក់កម្ចីជារូបិយប័ណ្ណពីរគឺប្រាក់រៀលនិងដុល្លារ។ កំចីកំចីមានរហូតដល់ ៥០% នៃតំលៃបញ្ចាំដែលមានរយៈពេលអតិបរមាត្រឹម ១ ឆ្នាំ។ ចំនួនប្រាក់កម្ចីអាចឡើងដល់ ១០ ម៉ឺនដុល្លារ។

លក្ខណៈពិសេស

1. ជួយអតិថិជនក្នុងការប្រមូលមូលនិធិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះដើមទុន 

2. អត្រាការប្រាក់ពិសេសនិងការគិតថ្លៃ 

3. ប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងងាយស្រួល។

អតិថិជនមានសិទ្ធិ

បុគ្គលនិងម្ចាស់អាជីវកម្មឯកជន

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃពាក្យសុំ

1. មានអាយុលើសពី ២០ លើនិងក្រោម ៦៥ 

2មានសមត្ថភាពពេញលេញសម្រាប់ការអនុវត្តន៍ស៊ីវិល 

3. មានគណនីជាមួយធនាគារផេនដា ខមមើសល ប៊ែង ម.ក. ដែលមានប្រត្តិបត្តិការ ក្នុងរយៈពេលបីខែកន្លងមកនេះ។

4. ភស្តុតាងប្រាក់ចំណូលដើម្បីចង្អុលបង្ហាញឆ្នាំនៃការងារនិងប្រាក់ចំណូលដុលប្រចាំឆ្នាំបច្ចុប្បន្ន

5. ទ្រព្យបញ្ចាំផ្សេងទៀតដូចជាដីធ្លីនិងអចលនទ្រព្យដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងនាមអ្នកខ្ចី

6. អ្នកដាក់ពាក្យសុំមិនត្រូវជំពាក់បំណុលនិងមិនត្រូវរាប់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាល

7. ការចុះបញ្ជីគ្រួសារលិខិតសម្គាល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិទ្ធិអចលនៈទ្រព្យឬឯកសារមានសុពលភាពផ្សេងទៀត។

តំម្លៃស្តង់ដារ

រាល់ការគិតថ្លៃត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសន្យា។

ឯកសារដែលត្រូវប្រគល់

1.ថតចំលងឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានសុពលភាព (អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលិខិតឆ្លងដែន)

2. ឯកសារផ្សេងៗដែលតំរូវការដោយធនាគារផេនដា ខមមើសល ប៊ែង ម.ក. ។

 

 

 


Copyright © 2020 Panda Commercial Bank PLC.

announcement

close