ផ្ទាល់ខ្លួន

ប្រព័ន្ធចែកចាយ

ហាឆេងប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស

អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេស៖

អត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកទៅ RMB ថ្ងៃនេះ

លក់ប្រាក់ដុល្លារ៖ អត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារដល់ ៦,៩៩ យន់

ទិញដុល្លារអាមេរិក៖ អត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដល់ ៧,០៩ យន់

សម្គាល់ៈ ព័ត៌មានខាងលើគឺសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ពិតប្រាកដគឺអាស្រ័យលើប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែងនៅក្នុងសាខា។

Copyright © 2020 Panda Commercial Bank PLC.

announcement

close