ផ្ទាល់ខ្លួន

ប្រព័ន្ធចែកចាយ

បញ្ជីអត្រាការប្រាក់បញ្ញើ

បញ្ជីអត្រាការប្រាក់បញ្ញើ (អត្រាប្រចាំឆ្នាំ)

ល.រ

រយៈពេល

អត្រាការប្រាក់តម្កល់បច្ចុប្បន្ន

ជូនដំណឹងអំពីការដាក់ប្រាក់

ការដាក់ប្រាក់មានកាលកំណត់

ការដាក់ប្រាក់មានកាលកំណត់បច្ចុប្បន្ន

1

ការដាក់ប្រាក់បច្ចុប្បន្ន

0.50%
2

១ ថ្ងៃ


1.60%3

៣ ថ្ងៃ


1.75%4

៧ ថ្ងៃ


2.00%5

១ ខែ
1.25%

1

៣ ខែ2.50%

1.50%

2

៦ ខែ3.00%

1.80% 

3

១២ ខែ5.00%

 3.00%

4

២៤ ខែ6.00%


5

៣៦ ខែ7.00%Copyright © 2020 Panda Commercial Bank PLC.

announcement

close