ការងារ

radio_button_uncheckedវិស្វករថែទាំប្រតិបត្តិការ

ធានានូវប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងស្ថេរភាពនៃប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រលើតុនៅគ្រប់តំបន់ធ្វើការ។

អានបន្ថែម
radio_button_uncheckedគ្រប់គេហទំព័របុគ្គលិកប្រឹក្សា

១.​ជួយសំរួលក្នុងការគ្រប់គ្រង​និងតាមដានការងារក្នុងធនាគារ កែតម្រូវបញ្ហាដែលមិនសមស្របតាមស្តង់ដារសេវាកម្ម។

អានបន្ថែម
radio_button_uncheckedគ្រប់គេហទំព័របេឡាករ

១.ទទួលខុសត្រូវក្នុងការបើគណនេយ្យ ទទួលសាច់ប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់ កូពីបង្កាន់ដៃជូនដល់អតិថិជនក៏ដូចជាការងារផ្សេងទៀតរបស់បេឡាករ។

អានបន្ថែម
Copyright © 2020 Panda Commercial Bank PLC.

announcement

close